Regelgeving

Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT): 

1. Cliëntenonderzoek
Een belangrijk onderdeel van het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van de identiteit op basis van documenten, gegevens of informatie uit een betrouwbare en onafhankelijke bron. Kortom: in principe stellen wij met overtuiging vaststellen met wie wij zaken doen. Dit heeft eveneens betrekking op de uiteindelijke begunstigde, dus mogelijk ook de persoon of entiteit achter diegene waar zaken mee wordt gedaan. Dit concept is beter bekend onder de noemer ‘know your customer’ (KYC). De implementatie en effectiviteit van dit proces kan, indien nodig, bij jullie of andere autoriteiten aangetoond worden.

Wij hebben de vrijheid om een eigen inschatting te maken van de mogelijke risico’s en de cliënten/producten waar het om gaat. Er wordt een indeling gemaakt in risicocategorieën van laag tot hoog. Hoger betekent meer inspanning om deze risico’s te verminderen. In enkele gevallen kan een lidstaat bepalen om bepaalde cliëntenonderzoeksmaatregelen niet toe te passen. Bijvoorbeeld als er niet meer dan 250 EUR bij de relatie gemoeid is. Wij laten de plaatselijke wetgeving prevaleren boven onze eigen opgestelde regels.

2. Meldplicht
Wij lichtten de financiële inlichtingen eenheid (FIE) onmiddellijk in wanneer er wordt vermoed dat geldbedragen te maken hebben met criminele activiteiten.  Daarnaast verstrekken wij , op verzoek van de FIE, onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke informatie.

Kortom: alle verdachte transacties worden gemeld. Het is daarnaast niet toegestaan om transacties uit te voeren wanneer er enige verdenking bestaat. Ook mogen de betreffende cliënten niet over dergelijke meldingen worden ingelicht. Wij verplichten onszelf om documenten en informatie vijf jaar lang te bewaren.

Enkele specifieke aspecten van bovenstaande punten kunnen tijdens de implementatie door Europese lidstaten een iets andere invulling krijgen.

Wanneer treden deze regels in werking?
Wanneer dit in de praktijk gaat gelden is momenteel nog onduidelijk. Het wetgevingsproces op Europees niveau loopt nog. Wanneer hier duidelijkheid over is gekomen, zullen lidstaten hun eigen wetgevingsprocedures starten om deze regels op nationaal te implementeren. Toch is het zeker goed om ter voorbereiding alvast enkele zaken in het achterhoofd te houden.

Noot van Multi Crypto Trade: 
Door technologische ontwikkelingen zullen we langzaam moeten accepteren dat de hoge mate van vrijheid die het internet ons heeft gebracht, een soortgelijke invloed zal hebben op financiële vrijheid. In de toekomst zal de financiële economie een segment bevatten dat buiten de controle van overheden en opsporingsdiensten valt, zoals er nu ook een dark-web bestaat waar overheden niet effectief op kunnen handhaven. Uiteraard zullen regelgevers dit wel (tevergeefs?) proberen. Als samenleving moeten we er rekening mee houden dat Bitcoin en zijn nakomelingen ons confronteren met een nieuw niveau van vrijheid. Gezamenlijk zullen we hier nieuwe normen en waarden voor moeten ontwikkelen. Wij zullen daarin een voortrekkersrol vervullen om onze eigen zaakvoering en uitbreiding te waarborgen.