Regelgeving

Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT) etc. 

1. Register aanbieders cryptodiensten
Sinds 21 mei 2020 staan aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta (aanbieders van cryptodiensten) onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB). Deze aanbieders van cryptodiensten mogen sinds deze datum hun activiteiten alleen verrichten als ze in het openbaar register van DNB zijn opgenomen. Hiertoe dienen ze een registratie bij DNB aan te vragen en aan te tonen dat ze aan de eisen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 voldoen.

2. Cliëntonderzoek
De exchanges waarmee wij zaken doen, voldoen allen aan de regelgeving op gebied van KYC (Know Your Client/Ken uw klant). Ook zijn de exchanges ingeschreven in het bedoelde register of hebben een officiële ontheffing daarvoor. Omdat wij slechts administratieve software ter beschikking stellen die via API (Application Programming Interface) met de betreffende exchange/beurs gegevens deelt die door de cliënt zelf wordt gekoppeld, hebben wij geen individueel cliëntonderzoek uitgevoerd.

3. Meldplicht
Wij lichtten de financiële inlichtingen eenheid (FIE) onmiddellijk in wanneer er wordt vermoed dat geldbedragen te maken hebben met criminele activiteiten.  Daarnaast verstrekken wij , op verzoek van de FIE, onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke informatie.

Noot van MCT Software Solutions: 
Aangezien wij slechts administratieve software verzorgen ten behoeve van bovenstaande en niet het feitelijk omwisselen van virtuele valuta tegen fiduciaire valuta en of omgekeerd, hebben wij geen registratieplicht.