Algemene risicoverklaring

Algemene Risicoverklaring

Deze verklaring verstrekt u informatie over de risico’s die gepaard gaan met de diensten die u door BitBrokerTrade worden aangeboden.
BitBrokerTrade is een Nederlands softwarehuis dat applicaties genereert om consumenten op een eenvoudige, eerlijke en ontlastende manier de mogelijkheid te geven in (crypto)valuta te handelen
BitBrokerTrade biedt beleggers de mogelijkheid via een derde partij de cryptovaluta’s te kopen, aan te houden en te verkopen.
In deze verklaring wordt u informatie verstrekt over de risico’s die verband houden met deze producten, maar in het onderhavige document worden niet alle risico’s uitgelegd, noch hoe deze risico’s betrekking hebben op uw persoonlijke omstandigheden. Als u twijfelt, dient u professioneel advies in te winnen. Het is belangrijk dat u de risico’s volledig begrijpt vóórdat u besluit om via BitBrokerTrade te handelen, dat u over voldoende financiële middelen beschikt voor het dragen van dergelijke risico’s en dat u uw posities zorgvuldig controleert. Beleggen levert risico op voor uw vermogen. U dient geen geld te beleggen dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen. U kunt niet meer verliezen dan het eigen vermogen in uw account.

Geschiktheid
Voordat we een account voor u openen, dienen we te beoordelen of de dienst geschikt voor u is, en om u waarschuwen als op basis van de door u aan ons verstrekte informatie een dienst niet geschikt voor u is. Als u besluit om door te gaan en een account bij ons te openen, bevestigt u dat u de risico’s kent en begrijpt.

Positiecontrole
Verder dient u te waarborgen dat u op elk moment posities van uw account kunt volgen, aangezien u daarvoor uitsluitend verantwoordelijk bent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren van posities van uw account.

Uitvoering
Er zijn risico’s verbonden aan het online uitvoeren van overeenkomsten via beleggingssystemen, waaronder, maar niet beperkt tot, software- en hardwarefouten en onderbrekingen van het internet.

Cryptovaluta’s
Beleggingsrisico’s
Aangezien markten voor cryptovaluta gedecentraliseerd en niet-gereguleerd zijn, zijn onze diensten voor beleggen in cryptovaluta niet-gereguleerde diensten die niet worden beheerst door een specifiek Europees kader voor regelgeving (inclusief MIFID). Dit betekent dat er geen centrale bank is die corrigerende maatregelen kan nemen om de waarde van cryptovaluta te beschermen tijdens een crisis of die meer eenheden kan uitgeven. Als klanten van BitBrokerTrade onze diensten voor beleggen in cryptovaluta gebruiken, profiteren ze daarom niet van de bescherming die beschikbaar is voor cliënten die gereguleerde beleggingsdiensten genieten, zoals toegang tot de ‘Financial Ombudsman Service’ voor geschillenbeslechting. Klanten van BitBrokerTrade blijven profiteren van de regelgeving met betrekking tot beste uitvoering en cliëntengeld en veilige bewaring van activa van cliënten.

DE MARKTEN VOOR CRYPTOVALUTA WORDEN ALLEEN BEPAALD DOOR VRAAG EN AANBOD. De markt voor cryptovaluta is een dynamische markt en de betrokken prijzen zijn vaak zeer onvoorspelbaar en extreem volatiel. De prijzen van cryptovaluta zijn meestal niet transparant, hoogst speculatief en vatbaar voor marktmanipulatie. In het ergste geval kan het product waardeloos worden.
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen richtprijzen die in grafieken worden getoond en handelsprijzen die op ons handelsplatform worden getoond. Richtprijzen vormen slechts een indicatie van het marktniveau. Omdat de markten voor cryptovaluta gedecentraliseerd zijn, wat betekent dat er geen enkele centrale plaats voor uitwisseling bestaat waar alle transacties worden uitgevoerd, kan elke marktmaker enigszins verschillende prijzen noteren. Bijgevolg zijn de getoonde prijzen die in een grafiek van ons of van een derde ter beschikking worden gesteld, slechts ‘richtprijzen’ en niet noodzakelijkerwijs daadwerkelijke ‘handelsprijzen’ voor het uitvoeren van beleggingen.
Beleggingen in cryptovaluta lopen als gevolg van de anonimiteit van transacties het risico te worden misbruikt voor illegale activiteiten en beleggers kunnen nadelig worden beïnvloed indien instanties voor wetshandhaving mogelijke ongeoorloofde activiteiten onderzoeken.
DAAROM MOETEN CRYPTOVALUTA WORDEN GEZIEN ALS ACTIVA MET EEN EXTREEM HOOG RISICO EN MAG U NOOIT MIDDELEN BELEGGEN WAARVAN U ZICH HET VERLIES NIET KUNT VEROORLOVEN. Gezien het bovenstaande zijn cryptovaluta niet voor alle beleggers geschikt. U dient niet in deze producten te beleggen, tenzij u over de benodigde kennis en deskundigheid beschikt, en u de kenmerken van deze producten en uw blootstelling aan risico begrijpt. U dient ook overtuigd te zijn van de geschiktheid van het product voor u gezien uw omstandigheden en financiële positie. Daarnaast kan het gebruik van onze diensten nooit als veilige belegging worden beschouwd, maar in plaats daarvan alleen als belegging met een inherent risico op verlies.
Het risico op verlies bij het beleggen in cryptovaluta kan aanzienlijk zijn. Daarom moet u, in het licht van uw omstandigheden en financiële middelen, zorgvuldig overwegen of dergelijke beleggingen bij u passen. U dient zich ervan bewust te zijn dat u al het geld in uw account kunt verliezen.
BitBrokerTrade staat momenteel toe om in het weekend in cryptovaluta te beleggen en behoudt zich het recht voor om dit niet te doen. BitBrokerTrade kan naar eigen goeddunken de handel in cryptovaluta alleen van maandag tot en met vrijdag toestaan. Aangezien uitwisseling van cryptovaluta tijdens het weekend kan plaatsvinden, kan er een significant verschil zijn tussen de sluiting op vrijdag en de opening op zondag. Alle dergelijke factoren kunnen ertoe leiden dat u een bestelling op een specifieke handelsdag niet kunt voltooien, of dat een bestelling voor een aanzienlijk minder gunstige prijs wordt voltooid.
Bij bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om een positie te liquideren. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden als er onvoldoende liquiditeit in de markt is en de markt een limiet voor dagelijkse prijsschommelingen (‘limit move’) bereikt.
Risico’s van ‘blockchain’. Aangezien blockchain een onafhankelijk, openbaar peer-to-peernetwerk is en op geen enkele manier of wijze door BitBrokerTrade wordt beheerd, is BitBrokerTrade niet verantwoordelijk voor enige fouten en/of vergissingen en/of inbreuk die kan plaatsvinden in blockchain of in andere netwerken waarin de cryptovaluta’s worden uitgegeven en/of verhandeld. U bent gebonden en onderhevig aan eventuele veranderingen en/of wijzigingen in het blockchain-systeem en u bent onderworpen aan de wetgeving die van toepassing kan zijn op blockchain. We verstrekken geen enkele garantie, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de blockchain-functionaliteit, noch voor enige inbreuk op de beveiliging van blockchain.
Gebruik van protocollen voor cryptovaluta. BitBrokerTrade is niet de eigenaar van, noch controleert BitBrokerTrade de onderliggende softwareprotocollen waarmee het gebruik wordt beheerd van cryptovaluta’s waarin u via ons platform kunt beleggen. In het algemeen zijn de onderliggende protocollen open source (‘open bron’) en iedereen kan deze gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren. BitBrokerTrade is niet verantwoordelijk voor de werking van de onderliggende protocollen en BitBrokerTrade garandeert hun functionaliteit, veiligheid of beschikbaarheid niet. De gebruiksregels (‘forks’) van de onderliggende protocollen zijn onderhevig aan plotselinge wijzigingen en dergelijke ‘forks’ kunnen de waarde, functie en/of zelfs de naam wijzigen van de cryptovaluta die BitBrokerTrade voor uw voordeel aanhoudt. In het geval van een ‘fork’ kan BitBrokerTrade diens handelingen tijdelijk opschorten (met of zonder kennisgeving vooraf) en kan BitBrokerTrade (a) zijn systemen configureren of opnieuw configureren, of (b) besluiten om het gehele protocol waarvoor een ‘fork’ is uitgevoerd, niet te ondersteunen (of te stoppen). BitBrokerTrade mag, maar is niet verplicht om dit te doen, uw account aanpassen met betrekking tot een ‘fork,’ afhankelijk van de omstandigheden bij elke gebeurtenis die van invloed kan zijn op een specifieke cryptovaluta die door u wordt aangehouden.
Risico’s van derden. We kunnen ervoor kiezen om eventuele bestellingen via derden uit te voeren en/of om eventueel fiduciair geld en cryptovaluta via derden aan te houden. Dergelijke derden zijn geen banken die hun fiduciair geld/virtuele valuta als onderpand bewaren. Als een dergelijke derde geld verliest, tekortschiet of failliet gaat, is er geen specifieke juridische bescherming die u dekt voor verliezen die voortvloeien uit enige middelen die u mogelijk bij deze derde heeft aangehouden, zelfs als die partij bij een nationale autoriteit is geregistreerd. Afhankelijk van de structuur en veiligheid van de digitale portefeuille, zijn sommige hiervan kwetsbaar voor ‘hacks’, wat kan resulteren in de diefstal van virtuele valuta of verlies van activa van klanten. BitBrokerTrade is niet verantwoordelijk in het geval van verliezen die door dergelijke derden zijn veroorzaakt.
Geschrapte en/of niet-ondersteunde cryptovaluta: Als op een gegeven moment een van de cryptovaluta’s die het onderwerp van uw bestelling vormt, wordt geschrapt en/of we om het even om welke reden de handel in deze cryptovaluta’s niet meer ondersteunen, dan wordt de betreffende bestelling onmiddellijk afgesloten. Als aan BitBrokerTrade wordt gemeld dat het uitwisselen van een cryptovaluta die u in uw account aanhoudt, waarschijnlijk zal worden geschrapt en/of verwijderd en/of geannuleerd (sommige hiervan of alle) en BitBrokerTrade is naar eigen goeddunken niet in staat te handelen in dergelijke cryptovaluta’s, dan zal BitBrokerTrade pogen de cryptovaluta’s namens u te verkopen op een dergelijk tijdstip, voor een dergelijke prijs en op zodanige wijze als door u wordt bepaald.
Geautomatiseerde handel en internetrisico’s
Bij het handelen via onze website en/of toepassingen kunnen systeemfouten optreden. U dient zich bewust te zijn van de risico’s die het gevolg kunnen zijn van een systeemfout, wat kan betekenen dat uw bestelling wordt vertraagd of mislukt.

U erkent dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van een op internet gebaseerd beleggingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, het falen van hardware, software en internetverbindingen, het risico van van schadelijke software, het risico dat derden ongeoorloofde toegang verkrijgen tot informatie en/of bezittingen (inclusief uw cryptovaluta) die voor u worden opgeslagen, cyberaanvallen, de netwerkstoringen bij cryptovaluta (zoals ‘blockchain’), computervirussen, communicatiestoringen, storingen, fouten, vervormingen of vertragingen die u mogelijk kunt ondervinden bij het beleggen via de diensten, ongeacht hoe deze worden veroorzaakt, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen of andere malware die van invloed kan zijn op uw computer of andere apparatuur, of ‘phishing’, ‘spoofing’ of andere aanvallen. U dient zich er ook bewust van te zijn dat sms- en e-maildiensten kwetsbaar zijn voor ‘spoofing’- en ‘phishing’-aanvallen en dat u voorzichtig dient te zijn bij het beoordelen van berichten die van BitBrokerTrade afkomstig lijken te zijn.

Vergoedingen en kosten
Onze vergoedingen en kosten staan vermeld op onze website BitBrokerTrade.com in het gedeelte ‘kosten.’ Wees u bewust van alle kosten en vergoedingen die op u van toepassing zijn, omdat deze kosten en vergoedingen van invloed zullen zijn op uw winstgevendheid.

Informatie
Alle adviezen, al het nieuws, alle onderzoeken, analyses, prijzen of enige andere informatie op deze website worden als algemene opmerkingen over de markt ter beschikking gesteld en vormen geen beleggingsadvies. BitBrokerTrade is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit beleggingen op basis van aanbevelingen, voorspellingen of andere verstrekte informatie.

In het verleden behaalde prestaties
In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.