Algemene risicoverklaring

Algemene Risicoverklaring

Deze verklaring verstrekt u informatie over de risico’s die gepaard gaan met de diensten die u door BitBrokerTrade worden aangeboden.

BitBrokerTrade is een Nederlands softwarehuis. BitBrokerTrade biedt gebruikers de mogelijkheid om hun bij een geregistreerde Exchange aangehouden crypto rekening geautomatiseerd te beheren en te administreren.

In deze verklaring wordt u informatie verstrekt over de risico’s die verband houden met deze producten, maar in het onderhavige document worden niet alle risico’s uitgelegd, noch hoe deze risico’s betrekking hebben op uw persoonlijke omstandigheden. Als u twijfelt, dient u professioneel advies in te winnen. Het is belangrijk dat u de risico’s volledig begrijpt vóórdat u besluit om via BitBrokerTrade te handelen, dat u over voldoende financiële middelen beschikt voor het dragen van dergelijke risico’s en dat u uw posities zorgvuldig controleert. Beleggen levert risico op voor uw vermogen. U dient geen geld te beleggen dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen. U kunt niet meer verliezen dan het eigen vermogen in uw account bij de Exchange.

Positiecontrole
U dient te waarborgen dat u op elk moment posities van uw account kunt volgen, aangezien uitsluitend u daarvoor verantwoordelijk bent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren van posities van uw account.

Uitvoering
Er zijn risico’s verbonden aan het online uitvoeren van overeenkomsten via beleggingssystemen, waaronder, maar niet beperkt tot, software- en hardwarefouten en onderbrekingen van het internet.

Cryptovaluta
DE MARKTEN VOOR CRYPTOVALUTA WORDEN ALLEEN DOOR VRAAG EN AANBOD BEPAALD. De markt voor cryptovaluta is een dynamische markt en de betrokken prijzen zijn vaak zeer onvoorspelbaar en extreem volatiel. De prijzen van cryptovaluta zijn meestal niet transparant, hoogst speculatief en vatbaar voor marktmanipulatie. In het ergste geval kan het product zelfs waardeloos worden.
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen richtprijzen die in grafieken worden getoond en handelsprijzen die op ons platform worden getoond. Richtprijzen vormen slechts een indicatie van het marktniveau. Omdat de markten voor cryptovaluta gedecentraliseerd zijn, wat betekent dat er geen enkele centrale plaats voor uitwisseling bestaat waar alle transacties worden uitgevoerd, kan elke marktmaker enigszins verschillende prijzen noteren. Bijgevolg zijn de getoonde prijzen die in een grafiek van ons of van een derde ter beschikking worden gesteld, slechts ‘richtprijzen’ en niet noodzakelijkerwijs daadwerkelijke ‘handelsprijzen’ voor het uitvoeren van beleggingen.
Beleggingen in cryptovaluta lopen als gevolg van de anonimiteit van transacties het risico te worden misbruikt voor illegale activiteiten en beleggers kunnen nadelig worden beïnvloed indien instanties voor wetshandhaving mogelijke ongeoorloofde activiteiten onderzoeken.
Cryptovaluta moeten worden gezien als activa met een extreem hoog risico. U moet nooit middelen beleggen waarvan u zich het verlies niet kunt veroorloven.
Gezien het bovenstaande zijn cryptovaluta niet voor alle beleggers geschikt. U dient niet in deze producten te beleggen, tenzij u over de benodigde kennis en deskundigheid beschikt, en u de kenmerken van deze producten en uw blootstelling aan risico begrijpt. U dient ook overtuigd te zijn van de geschiktheid van het product voor u gezien uw omstandigheden en financiële positie. Daarnaast kan het gebruik van onze diensten nooit als veilige belegging worden beschouwd, maar in plaats daarvan alleen als belegging met een inherent risico op verlies. Uw eigen Exchange zal u hier ten alle tijden op moeten wijzen.
Het risico op verlies bij het beleggen in cryptovaluta kan aanzienlijk zijn. Daarom moet u, in het licht van uw omstandigheden en financiële middelen, zorgvuldig overwegen of dergelijke beleggingen bij u passen. U dient zich ervan bewust te zijn dat u al het geld in uw account bij de Exchange kunt verliezen.
Bij bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om een positie te liquideren. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden als er onvoldoende liquiditeit in de markt is en de markt een limiet voor dagelijkse prijsschommelingen (‘limit move’) bereikt.


Geautomatiseerde handel en internetrisico’s
Bij het handelen via onze website en/of toepassingen kunnen systeemfouten optreden. U dient zich bewust te zijn van de risico’s die het gevolg kunnen zijn van een systeemfout, wat kan betekenen dat uw bestelling wordt vertraagd of mislukt.
U erkent dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van een op internet gebaseerd beleggingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, het falen van hardware, software en internetverbindingen, het risico van schadelijke software, het risico dat derden ongeoorloofde toegang verkrijgen tot uw informatie en/of bezittingen. Computervirussen, communicatiestoringen, storingen, fouten, vervormingen of vertragingen die u mogelijk kunt ondervinden bij het beleggen via de diensten, ongeacht hoe deze worden veroorzaakt, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen of andere malware die van invloed kan zijn op uw computer of andere apparatuur, of ‘phishing’, ‘spoofing’ of andere aanvallen. U dient zich er ook bewust van te zijn dat sms- en e-maildiensten kwetsbaar zijn voor ‘spoofing’- en ‘phishing’-aanvallen en dat u voorzichtig dient te zijn bij het beoordelen van berichten die van BitBrokerTrade afkomstig lijken te zijn.

Vergoedingen en kosten
Onze vergoedingen en kosten staan vermeld op onze website BitBrokerTrade.com in het gedeelte ‘kosten’. Wees u bewust van alle kosten en vergoedingen die op u van toepassing zijn, omdat deze kosten en vergoedingen van invloed zullen zijn op uw winstgevendheid.

Informatie
Alle adviezen, al het nieuws, alle onderzoeken, analyses, prijzen of enige andere informatie op deze website worden als algemene opmerkingen over de markt ter beschikking gesteld en vormen geen beleggingsadvies. BitBrokerTrade is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit beleggingen op basis van aanbevelingen, voorspellingen of andere verstrekte informatie.

In het verleden behaalde prestaties
In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.